Vicepre?edintele Asocia?iei Diploma?iei Publice din China, dl Chen Yuming a condus o delega?ie pentru a vizita Romania

2019/10/13

?n perioada 8 - 10 octombrie, Vicepre?edintele Asocia?iei pentru Diploma?ia Public? din China, dl Chen Yuming a condus o delega?ie de exper?i ?i savan?i s? viziteze Romania. Cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze ?i a 70-a aniversare a stabilirii rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania, delega?ia ??i propune s? comunice cu toate sferele sociale, ?n contextul istoric ?i al situa?iei noi a prieteniei tradi?ionale ?i a luptei comune, cele dou? ??ri vor promova ?n continuare rela?iile bilaterale ?i dezvoltarea continu? ?i aprofundat? a prieteniei dintre cele dou? popoare.

   

La data de 8 octombrie, delega?ia a participat la seminarul ?Rela?iile China-UE ?i cei 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania” co-organizat de Ambasada Chinei ?n Romania ?i de Institutul Diplomatic Roman. La seminar a participat Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, reprezentantul cu ?ns?rcin?ri speciale pe regiunea Asiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, Ambasadorul Viorel Isticioaia-Budura, Directorul general al Institutului Diplomatic Roman, dl Dan Petre, responsabili din cadrul think-tank-urilor din Romania, membrii organiza?iei de prietenie Romania-China, exper?i ?n rela?ii interna?ionale, studen?i ?i profesori din cadrul Institutului Confuscius, un total de 150 de persoane.

Ambasadorul Jiang Yu a spus ?n discursul s?u c?, ?n ultimii 70 de ani, rela?iile chino-romane au rezistat testului timpului, bazandu-se mereu pe cooperare prietenoas?, iar cooperarea economic? ?i comercial? a continuat s? se extind?, prietenia popular? a continuat s? se aprofundeze, astfel oamenii din cele dou? ??ri s-au bucurat de rezultatele fructuoase ale cooper?rii pragmatice. ?n fa?a unor situa?ii noi ?i a unor noi provoc?ri, modul de consolidare a prieteniei tradi?ionale dintre China ?i Romania ?i aprofundarea rela?iilor bilaterale sunt aspecte care merit? s? fie luate ?n considerare. Pinul, bambusul ?i prunul sunt cunoscu?i drept ?cei trei prieteni ai vremii reci” din China, avand semnifica?ii importante ?i pentru promovarea rela?iilor China-Romania. Avem nevoie de perseveren?a bambusului pentru a men?ine pacea ?i stabilitatea mondial?, pentru a sprijini cu fermitate multilateralismul ?i liberul schimb, pentru a extinde deschiderea reciproc?, pentru a aprofunda integrarea economic? mondial? ?i pentru a realiza dezvoltarea comun? a tuturor ??rilor. Asemenea pinului, trebuie s? men?inem un caracter puternic ?i vertical sub greutatea z?pezii abundente ?i s? nu fim ?nclina?i de presiunea extern? sau de agita?ia mondial?, pentru a ne asigura c? rela?iile China-Romania urmeaz? ?ntotdeauna o cale s?n?toas?. Trebuie s? ne bucur?m de mireasma prunului care ?nflore?te ?n frigul amar, s? r?spundem provoc?rii, s? lu?m ini?iativa de a inova domeniile ?i modelele de cooperare, s? ?nregistr?m ?i mai multe realiz?ri ?n cooperarea practic? bilateral? de care s? se bucure ambele popoare. Atat China, cat ?i Europa, reprezint? poli importan?i de multi-polarizare ?n lume, ?n mijlocul unei schimb?ri majore ?n lume, natura strategic? ?i contemporan? a rela?iilor China-UE a devenit mai important?. Cele dou? p?r?i ar trebui s?-?i demonstreze responsabilitatea, s? lucreze ?mpreun? pentru a aborda provoc?rile globale, a proteja ?n comun echitatea ?i justi?ia interna?ional?, a contribui la promovarea multipolariz?rii mondiale, la ?mbun?t??irea guvernan?ei globale ?i la promovarea p?cii ?i stabilit??ii mondiale. Fiind la un nou punct istoric de plecare, suntem dispu?i s? lucr?m cu Romania pentru a consolida curajul ?i ?n?elepciunea celor dou? popoare ?i a promova rela?ia China-Romania ?i rela?iile China-UE pentru a merge um?r la um?r spre un orizont mai larg.

?n discursul s?u intitulat ?R?scrucea istoriei”, vicepre?edintele Chen Yuming a spus c? semin?ele prieteniei cresc ?n perioade de criz? ?i ?nfloresc ?n cadrul cooper?rii. Ajutorul acordat de China ?n perioada inunda?iilor din anii ’70 a devenit temelia multor ani de prietenie dintre China ?i Romania. Tractoarele, camioanele, exper?ii romani, Mihai Viteazu, ?tefan cel Mare, valurile Dun?rii, au ajuns ?n China cand aceasta a avut nevoie cel mai mult. De la stabilirea rela?iilor diplomatice ?n urm? cu 70 de ani, China ?i Romania au dat dovad? de ?n?elepciune politic? avansat?, respect, sprijin ?i ?ncredere reciproc?. China apreciaz? rela?iile bilaterale ?i prietenia stabilit? ?n perioadele de criz?, cele dou? ??ri trebuie s? se sprijine ferm ?n problemele care implic? interese ?i preocup?ri majore. ?n ceea ce prive?te aprofundarea cooper?rii economice ?i comerciale, investi?iilor, construc?iei infrastructurii, agriculturii, turismului, medicinei chineze ?i umanit??ii, cele dou? p?r?i au continuat promovarea ?n aceste domenii. ?n prezent, comunitatea interna?ional? se afl? la r?scrucea istoric? a transform?rii economice ?i provoc?rilor tehnologice. Experien?a de 70 de ani de dup? al doilea R?zboi Mondial ne spune c? conflictele de confruntare, protec?ionismul ?i politica hegemonic? nu au adus ?n lume pace, stabilitate, prosperitate economic? ?i stabilitate social?. Niciodat? nu au facut-o ?i nici nu o s? o fac?. Tocmai dezvoltarea pa?nic?, liberalizarea comer?ului, globalizarea economic? ?i democratizarea politic? interna?ional? au adus ?n lume pacea ?i dezvoltarea pre?ioas?. Trebuie s? ?nv???m din gre?elile altora. La r?scrucea istoriei, nu trebuie s? mergem decat ?nainte. Romania este o ?ar? important? din Europa ?i Uniunea European?, sper?m c? aceasta va face alegeri politice tradi?ionale ?i inteligente. ?n numele Asocia?iei pentru Diploma?ia Public? din China, domnul vicepre?edinte ?i-a exprimat felicit?rile calde cu ocazia anivers?rii a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania ?i a reiterat sprijinul ferm pentru cooperarea dintre China ?i Romania, precum ?i China –UE.

Directorul Departamentului Asia-Pacifi, Institutul de Studii Interna?ionale din China, dl Liu Qing, a declarat c? ?n prezent, cooperarea dintre China ?i UE se afl? ?ntr-o perioad? important? de conectare a trecutului cu viitorul. Cele dou? p?r?i trebuie s? ?in? cont de inten?ia primar? de a construi un ?parteneriat strategic cuprinz?tor” ?i de a ajunge la un consens, astfel vom avea parte de cooperare de tip benefic-reciproc ?i de tip ca?tig-ca?tig, vom gestiona ?n mod corespunz?tor diferen?ele dintre cele dou? p?r?i ?i vom consolida ?n continuare rezisten?a ?n rela?iile China-UE. El a prezentat patru puncte de vedere privind dezvoltarea rela?iilor China-UE: ?n primul rand, consolidarea consensului strategic ?i asigurarea direc?iei generale a cooper?rii China-UE. ?n al doilea rand, trebuie s? urm?rim cooperarea cu beneficiul reciproc ?i s? ?mp?rt??im oportunit??ile de dezvoltare. ?n al treilea rand, trebuie s? dezvolt?m noi idei ?i s? explor?m noi domenii de cooperare China-UE. ?n al patrulea rand, trebuie s? men?inem ferm ordinea multilateral? ?i s? ?mbun?t??im guvernarea global?. China este dispus? s? colaboreze cu UE pentru a aduce un nou impuls ?n dezvoltarea rela?iilor bilaterale ?i pentru a promova stabilitatea rela?iilor China-UE.

Vicepre?edinte al Asocia?iei de Prietenie China-Romania ?i directorul Centrului de studii Central ?i Est-Europene, Universitate de Studii Str?ine din Beijing, dl Ding Chao a declarat c? de la stabilirea rela?iilor diplomatice ?n urm? cu 70 de ani, China ?i Romania au trecut peste barierele timpului, spa?iului ?i limbajului ?i au aprofundat continuu ?n?elegerea reciproc? dintre cele dou? popoare ?i ?nv??area reciproc? a celor dou? culturi, cultivand prietenii profunde ?ntre cele dou? popoare. Limba este cea mai bun? cheie pentru cunoa?terea unei ??ri. Limbile ?i culturile noastre au rolul unor pun?i de leg?tur? de ne?nlocuit pentru comunicarea spiritual? ?ntre popoare ?i ridicarea nivelului ?i calit??ii de cooperare. Sper?m c? atat China cat ?i Romania vor consolida schimbul ?i cultivarea limbii ?i a culturii, promovand perspectivele ?i posibilit??ile infinite pe care le vor da limbile noastre chinez? ?i roman? la dezvoltarea pe mai departe a rela?iilor de prietenie ?i cooperare dintre statele ?i popoarele noastre.

Dan Petre, Directorul general al Institutului Diplomatic Roman, a declarat c? istoria de 70 de ani a stabilirii rela?iilor diplomatice dintre Romania ?i China este istoria a 70 de ani de prietenie, istoria a 70 de ani de dezvoltare comun? ?i istoria a 70 de ani de rela?ii solide. China este un important contribuitor la economia global?, un lider ?n avansarea tehnologic? ?i un participant activ la restructurarea ordinii mondiale. China a fost o ?ar? mare ?i puternic? din cele mai vechi timpuri, iar acum ascensiunea Chinei ?i-a f?cut din nou apari?ia. Ini?iativa ?Belt and Road” este o re?nviere a gloriei Chinei care ofer?, de asemenea, oportunit??i pentru alte ??ri, inclusiv Europa, de a redescoperi istoria ?i noile oportunit??i. Ini?iativa ?Belt and Road” nu numai c? leag? strans rela?iile comerciale ale ??rilor de-a lungul acestui traseu, dar ?i promoveaz? schimburile culturale dintre ele. Rela?ia amical? dintre Romania ?i China are o importan?? deosebit?. Fiind o ?ar? european? de-a lungul traseului ?Belt and Road”, Romania ar trebui s? fac? mai mult pentru a diminua distan?a geografic? ?i psihologic? dintre Romania ?i China, ?i s? consolideze ?n continuare parteneriatul amiabil de 70 de ani dintre cele dou? ??ri.

Reprezentantul cu ?ns?rcin?ri speciale pe regiunea Asiei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, Ambasadorul Viorel Isticioaia-Budura, a declarat c? rela?ia UE-China a ?nceput ?n 1975 ?i s-a dezvoltat rapid ?n ultimii ani cu rezultate remarcabile. ?n prezent, China a devenit statul cu care UE are cele mai multe mecanisme de comunicare ?i cea mai diversificat? cooperare din Asia, iar importan?a ?i particularitatea Chinei sunt ?n?elese de la sine. Dezvoltarea rapid? a Chinei a schimbat structura economic? ?i politic? mondial?, China a jucat un rol important ?n afacerile interna?ionale majore, cum ar fi schimb?rile climatice, comer?ul ?i probleme regionale de hotspot. Ceea ce este necesar ?n noul secol nu este reprimarea, singura destina?ie corect? este cooperarea. Atat Europa cat ?i China ar trebui s? gestioneze ?n mod corespunz?tor diferen?ele, s? lucreze ?mpreun? pentru a aborda provoc?rile globale ?i pentru a construi o rela?ie UE-China mai rezilient?, mai echilibrat? ?i mai fructuoas?. ?n acest scop, UE ?i China ar trebui s? inoveze modelele de cooperare, s? extind? zonele de cooperare ?i s? lucreze ?mpreun? pentru a crea un mediu deschis, drept ?i f?r? discriminare pentru dezvoltarea s?n?toas? ?i durabil? a parteneriatului strategic UE-China.

Gheorghe Zaman, academician din cadrul Academiei Romane a declarat c? rela?ia prietenoas? dintre Romania ?i China este un model de rela?ii interstatale. Un motiv important pentru dezvoltarea stabil? pe termen lung a rela?iilor Romania-China este acela ca ambele p?r?i s? aib? acelea?i valori, s? respecte acelea?i norme interna?ionale ?i s? de?in? aceea?i pozi?ie ?n afacerile interna?ionale majore. ?n trecut, ambele ??ri s-au opus hegemoniei, iar acum ambele ??ri sus?in globalizarea, multilateralismul ?i liberul comer?. China a creat un miracol economic prin reforma ?i deschiderea ?ndr?znea??, iar experien?a sa de succes merit? s? fie ?nv??at? de Romania. China respect? alegerea altor ??ri ?n ceea ce ?ine de propria lor cale de dezvoltare, nu export? modele de dezvoltare, nici nu impune propriile modele de dezvoltare altor ??ri. China realizeaz? o nou? rund? de reforme ?i deschidere pentru a extinde ?i mai mult accesul pie?ei ?n sectorul serviciilor, financiare ?i ?n alte domenii, astfel ?ncat s? creeze un mediu de afaceri mai bun pentru ?ntreprinderile str?ine. Conceptul de a construi o comunitate uman? cu un destin comun propus de China are o semnifica?ie istoric?. Sper?m c? Europa ?i China vor accelera dezvoltarea sinergiei strategice ?i vor ob?ine beneficii reciproce ?i ca?tiguri mutuale. Sper?m c? Romania ?i China s? aprofundeze cooperarea ?i Romania s? beneficieze mai mult de pe urma dezvolt?rii Chinei.

?n aceea?i zi, Vicepre?edintele Camerei Deputa?ilor, dl Florin Iordache, s-a ?ntalnit cu delega?ia. Acesta a afirmat c? partea roman? va dezvolta, ca ?ntotdeauna, rela?ii de prietenie ?i cooperare pragmatic? cu China ?i sper? c? China ??i va juca pe deplin avantajele industrale ?n Romania ?i Europa pentru a aprofunda cu ??rile cooperarea ?n diverse domenii precum ?i ?n domeniul construc?iei infrastructurii.

   

La data de 9 octombrie, delega?ia a mers la Bra?ov pentru a se ?ntalni cu profesori ?i studen?i din cadrul Universit??ii Transilvania ?i a Institutului Confucius. Reprezentan?ii delega?iei au purtat discu?ii ?i cu studen?ii chinezi care studiaz? ?n Romania ?i au participat la ceremonia de deschidere a ?Expozi?iei interna?ionale cu ocazia celebr?rii a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze” organizat? la Bra?ov. De asemenea, delega?ia s-a ?ntalnit cu diploma?i din Romania ?i oameni prieteno?i din diferite domenii de activitate, unde au discutat ?n profunzime modalit??ile eficiente de a consolida cooperarea chino-roman? precum ?i dintre China ?i Uniunea European?.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询