Ambasadorul Jiang Yu a participat la ceremonia de deschidere a anului universitar la Sec?ia de limba ?i literatura chinez? de la Universitatea din Bucure?ti

2019/10/11

La data de 3 octombrie 2019, Ambasadorul Chinei ?n Romania, dna Jiang Yu, a fost invitat? s? participe la ceremonia de deschidere a anului universitar la Sec?ia de limba ?i literatura chinez? de la Universitatea din Bucure?ti, unde a avut o discu?ie cu peste 40 de studen?i. La eveniment a fost prezent ?efa Sec?iei de Limba Chinez? din cadrul Departamentului de Limbi ?i literaturi Orientale al Facult??ii de Limbi ?i Literatur? Str?in? - Universitatea Bucure?ti, Dr. Lumini?a B?lan, directorul chinez al Institutului Confucius din cadrul Universit??ii din Bucure?ti, dna Li Li ?i al?i profesori de limb? chinez?.

Ambasadorul Jiang Yu a spus c? istoria dezvolt?rii Sec?iei de limba ?i literatura chinez? de la Universitatea din Bucure?ti este epitoma istoriei schimburilor prietenoase dintre China ?i Romania. Sec?iei de limba ?i literatura chinez? din cadrul Universit??ii Bucure?ti exist? de mai bine de 60 de ani ?i a contribuit la prietenia ?i cooperarea dintre cele dou? ??ri, a cultivat talente ?n diverse domenii care au devenit mesagerii schimburilor prietenoase dintre China ?i Romania ?i promotorii schimburilor ?i cooper?rii ?n domenii precum educa?ia, comer?ul, diploma?ia, turismul ?i mass-media, aflandu-se ?n fruntea mo?tenirii prieteniei tradi?ionale dintre cele dou? ??ri ?i promov?rii dezvolt?rii rela?iilor bilaterale.

Ambasadorul Jiang Yu a prezentat studen?ilor parcursul dezvolt?rii ?i mo?tenirii culturii tradi?ionale de 5.000 de ani ?i a civiliza?iei moderne din China, a povestit despre c?l?toria poporului chinez pentru a se ridica, a se ?mbog??i ?i a-?i consolida pozi?ia, de asemenea, s-a concentrat asupra rela?iilor tradi?ionale de prietenie dintre China ?i Romania, care au ?ndurat greut??i dar ?i s-au sprijinit reciproc odat? cu stabilirea leg?turilor diplomatice de acum 70 de ani. Ea a ?ncurajat studen?ii s? duc? mai departe tradi?iile, s? men?in? o comunicare deschis? ?i s? mo?teneasc? prietenia dintre cele dou? ??ri. Ea a mai spus c? chiar dac? cele dou? ??ri sunt separate de mii de kilometri, cele dou? popoare sunt foarte apropiate. Romania a fost una dintre primele ??ri care a stabilit rela?ii diplomatice cu China. De-a lungul anilor, schimburile bilaterale la nivel ?nalt au fost frecvente, schimburile umaniste au fost aprofundate, iar schimburile ?n domeniile economiei, comer?ului, culturii, ?tiin?ei, tehnologiei ?i educa?iei au fost de succes. Apari?ia unui num?r mare de exper?i ?i savan?i pricepu?i de culturile celuilalt, a pus baze solide pentru cooperarea bilateral? prietenoas? ?i a stabilit o leg?tur? stabil? pentru schimburile dintre oameni. Limba chinez? este esen?a civiliza?iei chineze, purt?torul culturii chineze ?i acumularea istoriei multietnice chineze. Limba chinez? ?i cultura chinez? vor deschide o lume mai larg? tinerilor studen?i romani ?i le vor oferi o nou? perspectiv? asupra lumii. Tinerii din cele dou? ??ri vor face progrese ?mpreun? ?n procesul de ?nv??are ?i de schimburi ?i vor lucra ?mpreun? pentru a face fa?? situa?iei mondiale complexe care este ?n continu? schimbare, se vor gandi ?i vor rezolva ?mpreun? problemele comune cu care se confrunt? lumea de azi.

Ambasadorul Jiang Yu a explicat, de asemenea, filozofia dezvolt?rii Chinei ?i rolul interna?ional jucat de China. Ea a spus c? dezvoltarea este cheia rezolv?rii tuturor problemelor. China promoveaz? ?n mod activ pacea ?i prosperitatea mondial? prin propria sa dezvoltare ?i a devenit principala surs? de putere pentru dezvoltarea global? ?i un important stabilizator pentru pacea interna?ional?. China s-a dezvoltat ?ntotdeauna ?n tendin?a dezvolt?rii mondiale, extinzand interesele comune ?n deschidere ?i ?mp?rt??ind oportunit??i ?n cooperare. ?n fa?a situa?iei interna?ionale pline de incertitudini, China este dispus? s? contribuie ?i mai mult la pacea ?i dezvoltarea mondial?.

Ambasadorul Jiang a ?ncurajat studen?ii s? ?nve?e din faptele lucrulor generale ca s? mearg? mai departe. Ea a men?ionat c? c?l?toria de mii de kilometri porne?te de la un singur pas. P??ind ?n institu?ia academic? de top din Romania, studen?ii pornesc de la un punct de plecare ridicat, un nou punct de plecare al vie?ii unde studen?ii au un drum lung de parcurs. Sper c? toat? lumea va fi pragmtic?, va studia cu h?rnicie ?i s? devin? mesagerul prieteniei China-Romania, astfel ?ncat prietenia dintre China ?i Romania s? fie transmis? din genera?ie ?n genera?ie; s? participe la dezvoltarea lumii ?i s? munceasc? ?mpreun? pentru a construi o comunitate uman? cu un destin comun.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询