S?rb?torind aniversarea a 70 de ani de la proclamarea Chinei Noi, jucand muzica magnific? al erei noi
- Ambasada Chinei ?n Romania a organizat o recep?ie pentru chinezii stabili?i ?n Romania

2019/09/28

?n seara de 24 septembrie 2019, Ambasada Chinei ?n Romania a organizat o recep?ie cu ocazia Zilei Na?ionale pentru chinezii stabili?i ?n Romania. Peste 300 de persoane inclusiv chinezi stabili?i ?n Romania, reprezentan?i ai institu?iilor chineze, studen?i ?i cercet?tori chinezi au participat la eveniment. To?i s-au adunat pentru a s?rb?tori 70 de ani de la proclamarea patriei.

   

?n discursul s?u, Ambasadorul Jiang Yu a transmis felicit?ri festive tuturor chinezilor din Romania. Ea a spus c? ?n ultimii 70 de ani, poporul chinez a depus o munc? asidu? ?i pas cu pas, a p??it pe drumul socialist cu caracteristici chineze, creand un miracol de dezvoltare f?r? precedent ?n istoria uman?. Realiz?rile Chinei ?n domeniul dezvolt?rii depind de explorarea ?i g?sirea unor c?i de dezvoltare care s? se potriveasc? condi?iilor na?ionale ale Chinei, de politicile corecte care se concentreaz? pe dezvoltarea economic? ?i care conduc la reform? ?i deschidere pentru a profita de oportunit??i de globalizare, bazandu-se pe spiritul antreprenorial al chinezilor care muncesc din greu. China va continua s? aprofundeze reforma ?i deschiderea ?n toate domeniile, s? aprofundeze construc?ia ?Belt and Road", va continua s? promoveze construirea unei comunit??i umane cu destin comun ?i s? ?mp?rt??easc? oportunit??ile ?i prosperitatea cu ??rile din ?ntreaga lume. Rela?iile Chino-Romane se bucur? de o dezvoltare stabil? pe termen lung, iar cooperarea prietenoas? este tema principal? a rela?iilor bilaterale. Integrarea intereselor dintre cele dou? ??ri s-a aprofundat, iar ini?iativa ?Belt and Road" ?i mecanismul de cooperare China--??rile din Europa Central? ?i de Est au oferit noi oportunit??i ?i noi platforme pentru dezvoltarea rela?iilor China-Romania. Suntem preg?ti?i s? lucr?m cu Romania pentru a men?ine rela?iile Chino-Romane ?n direc?ia corect?, s? pre?uim prietenia tradi?ional?, s? construim noi consensuri, s? aprofund?m cooperarea pragmatic? ?i s? cre?m un nou impuls pentru o rela?ie stabil? ?i durabil?.

Jiang a spus c? chinezii de peste hotare au fost ?ntotdeauna lega?i de patria mam?, exercitand avantajele de cuno?tin?a a Chinei ?i a Occidentului, ?mbinand China ?i Europa, sunt entuzia?ti ?i particip? activ la dezvoltarea patriei sale, contribuind la visul chinez de a realiza marea ?ntinerire a na?iunii chineze. Patriotismul lor a inspirat o ?ntreag? genera?ie, iar genera?ia tinerilor chinezi a lucrat neobosit pentru dezvoltarea ?i prosperitatea patriei. Sper?m c? vor continua s? sus?in? ferm reunificarea pa?nic? a patriei, s? stabileasc? o imagine drept ?ar? major? ?n noua er? ?i s? participe activ la schimburi prietenoase ?i cooperarea pragmatic? dintre China ?i Romania, astfel ?ncat s? se consolideze ?n continuare consensul tuturor domeniilor ?i s? se creeze o atmosfer? social? de prietenie ?i cooperare ?ntre cele dou? ??ri. Jiang a mai spus c? Ambasada va continua s? adere la principiul de ?concentrare asupra oamenilor", s? promoveze solid facilitarea schimburilor ?ntre poporul chinez ?i str?in ?i s? implementeze cu seriozitate politicile de protejare a oamenilor, de facilitare ?i beneficii pentru popor, s? ia mai multe m?suri pentru ?mbun?t??irea nivelului de trai al poporului, vom continua s? promov?m ?nfiin?area ?ntreprinderile chineze peste hotare, cooperarea bilateral? economic? ?i comercial?, vom proteja cu siguran?? drepturile ?i interesele legitime ale cet??enilor ?i institu?iilor chineze de peste hotare, vom implementa proiectul pentru construirea mijloacelor de trai pentru chinezii de peste hotare.

   

La recep?ie, reprezentan?ii comunit??ii de chinezi din Romania au cantat melodia ?China, te iubesc". Familiariza?i cu frumoasa melodie, starea de spirit patriotic? a invita?ilor s-a mobilizat, oaspe?ii au ?nceput s? cante ?n unison, exprimandu-?i dragostea pentru patria mam?. Clipurile video ?Frumoasa Chin?" ?i ?The Dreamcatcher: China 2019" au fost difuzate ?n cadrul evenimentului, ar?tand mun?ii ?i raurile magnifice ale Chinei, marile realiz?ri ale dezvolt?rii patriei ?i spiritul de lupt? al poporului chinez.

Atmosfera de la recep?ie a fost una cald?, iar oaspe?ii ?i-au ?mp?rt??it sentimentele cu privire la dezvoltarea ?i progresul patriei ?n ultimii 70 de ani. Toat? lumea a spus c? marile realiz?ri ?nregistrate de la fondarea Chinei Noi, au f?cut ca to?i chinezii de peste hotare s? se simt? extrem de mandri, iar for?a patriei lor le ofer? un sprijin puternic pentru munca ?i via?a lor ?n str?in?tate. Ace?tia vor profita pe deplin de oportunit??ile istorice aduse de dezvoltarea Chinei ?n noua er?, vor face tot posibilul s? promoveze propriile for?e pentru pacea ?i dezvoltarea patriei. Prietenia ?i cooperarea dintre China ?i Romania va fi consolidat? ?i va contribui la marea ?ntinerire a na?iunii chineze prin ac?iuni concrete, China ?i Romania vor aduce contribu?ii noi ?i mai mari la dezvoltarea aprofundat? a rela?iilor bilaterale.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询