Ambasada Chinei ?n Romania a organizat o recep?ie cu ocazia celei de-a 70-a aniversare a Zilei Na?ionale a Chinei

2019/09/21

?n seara de 19 septembrie 2019, Ambasada Chinei ?n Romania a fost ?mpodobit? cu lanterne ?i ghirlande colorate, unde a predominat o atmosfer? de s?rb?toare solemn? ?i cald?. Ambasadorul Jiang Yu, ?mpreun? cu so?ul ?i cu ?ntregul corp diplomatic din cadrul Ambasadei, au organizat o recep?ie pentru a s?rb?tori cei 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze. Pre?edintele Senatului Romaniei, dl Teodor Mele?canu, Prim-ministrul Romaniei, dna Viorica D?ncil?, Vicepre?edinte al Senatului Romaniei, dl Titus Corl??ean, Vicepre?edinte al Camerei Deputa?ilor din Romania, dl Marilen Gabriel Pirtea, Viceprim-ministru ?i Ministrul Interimar al Afacerilor Interne, dl Mihai Fifor, Viceprim-ministru Interimar ?i Ministrul Finan?elor Publice, dl Eugen Teodorovici, Ministrul Afacerilor Externe al Romaniei, dna Ramona M?nescu, Ministrul pentru Mediul de Afaceri, Comer? ?i Antreprenoriat, dl ?tefan Radu Oprea, ?eful Cancelariei Prim-ministrului, dl Costin Mihalache ?i al?i demnitari, Fostul Pre?edinte al Romaniei, Emil Constantinescu, Fostul Prim-ministru al Romaniei, dl Petre Roman, al?turi de responsabili ai organiza?iilor romane de prietenie cu China, reprezentan?i din toate categoriile sociale, ambasadori acredita?i ?n Romania, reprezentan?i ai companiilor chineze, ai diasporei chineze ?i ai Institutelor Confucius, etc., un num?r de peste 600 de persoane au participat la eveniment.

   

?n discursul s?u, Ambasadorul Jiang Yu a spus c? ?n ultimii 70 de ani, poporul chinez a explorat ?i a muncit cu perseveren?? ?i abnega?ie ?i a ?nregistrat realiz?ri remarcabile de renume mondial, efectuand un salt important de la "a se ridica ?n picioare" spre a deveni un popor bogat ?i puternic ?i a creat un mare miracol ?n istoria dezvolt?rii umane. Dup? 70 de ani de dezvoltare, China a devenit a doua cea mai mare economie din lume, cel mai mare produc?tor industrial ?i cel mai mare comerciant de m?rfuri. Volumul economiei Chinei este de aproape 13 mii de miliarde dolari SUA, cu o cre?tere de circa 1.325 de ori fa?? de cel din momentul proclam?rii Republicii Populare Chineze, iar PIB-ul pe cap de locuitor este aproape de 10 mii de dolari SUA, cu o cre?tere de aproximativ 542 de ori. ?n ultimii 40 de ani de reform? ?i deschidere, PIB-ul Chinei a crescut cu o rat? medie anual? de 9,5%, situandu-se pe primul loc ?n lume ?n ceea ce prive?te rata de cre?tere. Peste 700 de milioane de oameni au ?nvins s?r?cia, reprezentand peste 70% din popula?ia global? care a dep??it pragul s?r?ciei. Lungimea c?ilor ferate de mare vitez? puse ?n func?iune a atins 30 de mii de kilometri, reprezentand dou? treimi din totalul c?ilor ferate de mare vitez? din ?ntreaga lume, iar lungimea autostr?zilor a ajuns la 140 de mii de kilometri. Motivul pentru care China a realizat succese atat de mari ?n dezvoltarea sa, este c? a explorat o cale de dezvoltare adecvat? condi?iilor na?ionale ale Chinei, a aplicat politica corect? de a se concentra pe dezvoltarea economic? ?i de a profita de oportunit??ile globaliz?rii, ?ntrebuin?and reforma ?i deschiderea ca for?? motrice, s-a bazat pe munca grea ?i spiritul antreprenorial al poporului chinez. Privind spre viitor, ?n conformitate cu planul de dezvoltare "?n dou? etape" propus la cel de-al 19-lea Congres Na?ional al Partidului Comunist Chinez, China se va str?dui s? realizeze ?n esen?? modernizarea socialismului pan? ?n 2035 ?i s? transforme China ?ntr-o ?ar? socialist? puternic?, modern?, prosper?, democratic?, avansat? cultural, armonioas? ?i frumoas?, pan? la jum?tatea acestui secol.

Ambasadorul Jiang a subliniat c? dezvoltarea Chinei nu poate fi separat? de lume, iar dezvoltarea lumii are nevoie ?i de China. ?n ultimii ani, China a contribuit cu peste 30% la cre?terea economic? mondial?, devenind o ancor? a stabilit??ii ?i o for?? motrice pentru cre?terea global? a economiei. China este, de asemenea, al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul regulat al ONU ?i al doilea cel mai mare contribuabil la bugetul ONU de men?inere a p?cii, fiind ?i ?ara cu cel mai mare num?r de men?in?tori de pace dintre cei cinci membri permanen?i ai Consiliului de Securitate. Confruntandu-se cu cele mai mari schimb?ri mondiale care au avut loc ?n ultimii 100 de ani, China va continua s? urmeze calea dezvolt?rii pa?nice, va urm?ri o politic? extern? independent? de pace ?i o strategie deschis? de beneficiu reciproc ?i de tip ca?tig-ca?tig, nu va c?uta niciodat? hegemonie ?i nu se va implica niciodat? ?n expansiune. China respect? dreptul popoarelor din toate ??rile de a-?i alege propria cale de dezvoltare ?i va fi ?ntotdeauna un constructor al p?cii mondiale, un contribuitor la dezvoltarea global? ?i un ap?r?tor al ordinii interna?ionale. China va colabora cu toate ??rile din lume pentru a promova ini?iativa "Belt and Road" ?i alte ini?iative majore, va crea oportunit??i de cooperare, va ?mp?rt??i roadele dezvolt?rii, va construi un nou tip de rela?ii interna?ionale, bazate pe respect reciproc, corectitudine, dreptate ?i cooperare reciproc avantajoas?, va construi o comunitate uman? cu un destin comun pentru o lume deschis? ?i tolerant?, curat? ?i frumoas?, care s? se bucure de o pace durabil?, de siguran?? general? ?i de prosperitate comun?.

Ambasadorul Jiang a men?ionat c? anul acesta se ?mplinesc 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania. ?n cei 70 de ani, rela?iile chino-romane au men?inut ?ntotdeauna "melodia principal?" a cooper?rii prietenoase, cooperarea economic? ?i comercial? s-a dezvoltat continuu, iar schimburile interumane s-au aprofundat necontenit. De la ?nceputul acestui an, cooperarea bilateral? a fost promovat? sus?inut ?n atmosfera entuziast? a celebr?rii a 70 de ani de la stabilirea leg?turilor diplomatice dintre cele dou? ??ri. Cei doi prim-mini?tri au avut o ?ntalnire bilateral? la Dubrovnik, iar cooperarea ?n domeniile finan?elor, comer?ului, agriculturii, tineretului, editurii, ?tiin?ei, tehnologiei ?i culturii a ob?inut rezultate ample ?i fructuoase. Experien?a istoric? a dezvolt?rii solide a rela?iilor chino-romane este c? cele dou? ??ri ?ntotdeauna s-au respectat reciproc, s-au bucurat de beneficii comune ?i ajutor reciproc ?i liderii celor dou? ??ri au acordat ?ntotdeauna o importan?? deosebit? rela?iilor chino-romane ?i au cultivat activ prietenia bilateral?. Prietenia dintre China ?i Romania reprezint? un tezaur comun, ?mp?rt??it de cele dou? popoare, care merit? a fi pre?uit ?i ?ngrijit. Cele dou? p?r?i au responsabilitatea istoric? de a mo?teni ?i a dezvolta prietenia tradi?ional?. Este ?n interesul fundamental al ambelor ??ri s? continue consolidarea Parteneriatului amplu de prietenie ?i cooperare dintre China ?i Romania. Aniversarea a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania marcheaz? un punct de reper pentru rela?iile chino-romane ?i un nou punct de plecare pentru viitor. China este dispus? s? lucreze cu Romania pentru a pozi?iona rela?iile chino-romane ?n situa?ia mondial? general?, s? pre?uiasc? prietenia tradi?ional?, s? sporeasc? consensul politic ?i aprofundarea cooper?rii pragmatice, prin utilizarea celor trei platforme - ini?iativa "Belt and Road", rela?iile China-UE ?i formatul de cooperare "17+1", s?-?i fac? drum ?nainte pe baza mo?tenirii trecutului pentru a aduce rela?iile chino-romane la un nou nivel, jucand un rol ?i mai important ?n men?inerea multilateralismului, a regulilor de comer? liber ?i ?n promovarea stabilit??ii ?i prosperit??ii mondiale.

   

?n numele Guvernului Romaniei, doamna prim-ministru Viorica D?ncil? a adresat felicit?ri poporului chinez cu ocazia celei de-a 70-a anivers?ri a Zilei Na?ionale a Chinei ?i a urat prosperitate ?i progres Chinei. Doamna prim-ministru Viorica D?ncil? a spus c? anul acesta are o ?nsemn?tate special?: anivers?m 70 de ani de rela?ii diplomatice ?ntre cele dou? state ?i 15 ani de la semnarea Declara?iei Comune privind stabilirea unui Parteneriat Amplu de Prietenie ?i Cooperare. Romania a fost cea de-a treia ?ar? care a recunoscut proclamarea Republicii Populare Chineze. Cele ?apte decenii de rela?ii bilaterale ne?ntrerupte au cunoscut o dezvoltare permanent?. Schimburile bilaterale la nivel ?nalt sunt stranse, iar cooperarea pragmatic? ?n domenii de interes este foarte bun?. China r?mane cel mai mare partener comercial al Romaniei din Asia ?i unul din cei mai importan?i parteneri comerciali ai Romaniei. A apreciat organizarea de c?tre China a unor importante targuri ?i expozi?ii interna?ionale, evenimente care ?ncurajeaz? cre?terea importurilor de m?rfuri din ??rile Europei Centrale ?i de Est. Partea roman? este dispus? s? continue consolidarea dialogului cu partea chinez? pentru a aprofunda necontenit cooperarea reciproc avantajoas? ?n proiecte importante ?i diverse domenii. ?n mandatul Romaniei la Pre?edin?ia Consiliului UE au adus o contribu?ie semnificativ? la dezvoltarea Parteneriatului Strategic Cuprinz?tor UE-China. Romania va sprijini ?n continuare consolidarea ?i aprofundarea rela?iilor UE-China, ?ndeosebi din perspectiva avans?rii cooper?rii ?n cadrul Platformei de Conectivitate UE-China. A reiterat interesul Romaniei pentru valorificarea oportunit??ilor de cooperare pragmatic? deschise de formatul 17+1 ?i pentru impulsionarea dezvolt?rii noi a rela?iilor romano-chineze, ?n beneficiul ?i pentru bun?starea celor dou? popoare.

Cei prezen?i la eveniment au felicitat c?lduros Republica Popular? Chinez? cu ocazia celei de-a 70-a anivers?ri de la proclamarea sa, au l?udat China pentru realiz?rile sale remarcabile de dezvoltare, care sunt cunoscute ?n ?ntreaga lume, ?i au apreciat foarte mult rolul constructiv al Chinei ?n afacerile interna?ionale ?i politica extern? independent? pe pace, exprimandu-?i ?ncrederea ?n tendin?a de dezvoltare bun? ?i perspectiva rela?iilor chino-romane, care se afl? ?n noul punct de plecare al celei de-a 70-a anivers?ri a stabilirii rela?iilor diplomatice, ?i au men?ionat c? vor continua s? se preocupe ?i s? sprijine dezvoltarea Chinei ?i s? contribuie ?i mai mult la continuarea aprofund?rii rela?iilor chino-romane.

   

Expozi?ia interna?ional? de turneu consacrat? anivers?rii a 70 de ani de la proclamarea Republicii Populare Chineze ?i videoclipul difuzat la recep?ie, cu tematica "China, dincolo de imagina?ia ta", au ar?tat ?n mod cuprinz?tor istoria glorioas? de 70 de ani ?i mari realiz?ri ale Republicii Populare Chineze ?i au prezentat patrimoniul natural ?i cultural al Chinei ?i ?nf??is?rile noi ale ora?elor din China. Amatorii de arte mar?iale din Romania au prezentat spectacole tradi?ionale chineze?ti de dans al leului, demonstrand arta tradi?ional? chinez? plin? de str?lucire ?i culoare. Invita?ii s-au bucurat de arta ceaiului, caligrafie, interpretare la instrumentul muzical tradi?ional Zheng, arta t?ierii hartiei ?i alte expozi?ii de art?, apreciind bogata ?i profunda cultur? chinez?. ?n cadrul evenimentului s-a lansat ?i o edi?ie special? "Salut pentru 70 de ani - Ziarul Zilei Na?ionale a Chinei", realizat? ?n comun de Ambasada Chinei ?n Romania ?i China Daily. Ambasadorul Jiang Yu a publicat un articol semnat cu tematica "Mo?tenirea prieteniei chino-romane ?i deschiderea unui viitor mai luminos" ?n aceast? edi?ie special?, iar doamna ministru de externe Ramona M?nescu a scris un mesaj de felicitare. Aceast? edi?ie special? este ?mp?r?it? ?n 12 pagini, ilustrand cu pove?ti vii ?i date am?nun?ite marile schimb?ri care au avut loc ?n China ?n ultimii 70 de ani, expunand contribu?ia excep?ional? a Chinei la dezvoltarea mondial?. ?n cadrul recep?iei au fost distribuite revistele "S? p?str?m statornic ?n suflet calea prieteniei, s? ducem pe mai departe mo?tenirea memoriei culturale", care au fost realizate special pentru a s?rb?tori aniversarea a 70 de ani de la stabilirea rela?iilor diplomatice dintre China ?i Romania. Revista con?ine articole ?i imagini furnizate de fo?tii lideri ai Romaniei ?i prieteni ai Chinei, prezentand profunda prietenie tradi?ional? dintre China ?i Romania ?i amintirile istorice ?i culturale ?mp?rt??ite de cele dou? popoare. A avut loc, de asemenea, o expozi?ie de realiz?ri ale ?ntreprinderilor chineze din Romania, ar?tand puterea companiilor chineze ?i contribu?ia acestora la dezvoltarea economic? ?i social? a Romaniei.

Reportajele despre recep?ie au fost f?cute de mass-media din Romania, cum ar fi TVR, Radio Romania, DIGI 24, Realitatea TV, B1 TV, Ziarul "Nine O'clock" ?i Ziarul "Curierul Na?ional" etc. ?n timpul recep?iei, ambasadorul Jiang Yu a oferit ?i un interviu pentru B1 TV cu privire la rela?iile chino-romane.

Ambasada Republicii Populare Chineze ?n Romania
http://www.chinaembassy.at
新疆35选7开奖结果查询